§ 1- 8 Soukromé právo / private law / Czech Citizen Code translated to English- New Citizen Code law 89/2012

ČÁST PRVNÍ – OBECNÁ ČÁST PART ONE – GENERAL PART
Hlava I
Předmět úpravy a její základní zásady
Chapter I
Subject Matter and its basic principles
Díl 1
Soukromé právo
Part 1
Private law
§ 1
(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.
(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.
§ 1
(1) The legal system governing the mutual rights and obligations of the parties created a whole private law. The application of private law is independent of the application of public law.
(2) if not prohibited by law expressly states a person can negotiate the rights and obligations of derogation from the law; prohibited agreements are in breach of good morals, public order or the law regarding the status of persons, including the right of privacy.
§ 2
(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.
(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.
(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
§ 2
(1) Any provisions of private law can be interpreted only in conformity with the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the constitutional order in general, the principles which underpin this law, as well as constant attention to the values that it protects. Breaks if the interpretation of the individual provisions only in his words, with this command, he must retreat.
(2) The statutory provisions can not be given a different meaning than what follows from his own words in their sense of mutual respect and clear intention of the legislator; Nobody, however, can not rely on the words of legislation against its purpose.
(3) The interpretation and application of the law must not be inconsistent with good morals and must not lead to cruelty or thoughtlessness insulting ordinary human feeling.
§ 3
(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.
(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že
a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí,
b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,
c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých,
d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,
e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká, a
f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží.
(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva.
§ 3(1) Private Law protects the dignity and freedom of man and his natural right to take their own happiness and the happiness of his family or people close to him in a way that does not unnecessarily harm others.
(2) Private law is based mainly on the principles that
a) everyone has the right to protect their life and health, as well as freedom, honor, dignity and privacy,
b) family, parenthood and marriage enjoy special legal protection,
c) no one may lack the age of reason, or for their dependency status suffer unjustified harm; Nobody, however, should also not unduly benefit from their own incompetence to the detriment of others,
d) the promise agrees and covenants to be met,
e) the right to property is protected by law and only the law can define how property right arises and passes away, and
f) no one can deny what he rightfully belongs.
(3) The private law stems also from other generally recognized principles of fairness and justice.
§ 4
(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.
(2) Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti.
§ 4
(1) It is understood that Every competent person has a sense of the average person the ability to use it with ordinary care and diligence and that each of the legal transactions may reasonably be expected.
(2) Where a rule of law that consequence dependent on one’s knowledge, it is knowledge in mind, as you will learn reasonably knowledgeable person case, considering the circumstances, that it had to be in her position clear. The same applies if the laws of combining a result of the existence of doubt.
§ 5
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
(2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.
§ 5
(1) Whoever publicly or in contact with another person logs on to a professional performance as a member of a profession or the state, makes it clear that it is able to act with knowledge and care that is his profession or connection status. If this without the specialist care, he goes to his detriment.
(2) Against the will of the parties concerned can not challenge the validity of a legal nature or conduct just because he acted whoever does not have the required authorization of its activities, or to whom the activity is prohibited.
§ 6
(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.
(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.
§ 6
(1) Everyone has the duty to act fairly in legal transactions.
(2) No one may benefit from his dishonest or illegal act. No one may not benefit from illegal state, which caused, or over which it has control.
§ 7
Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.
§ 7
It is understood that the person who has acted in a certain way, he acted honestly and in good faith.
§ 8
Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
§ 8
Obvious abuse of rights does not enjoy legal protection.

Napsat komentář